அல்லாஹ்வின் வழிகாட்டலின் கீழ் நல்லொழுக்க விழுமியங்களோடு கல்வி பயின்று தொழிநுட்ப திறன்களுடன் கூடிய சக்திமிக்க நட்பிரஜைகளை உலகிற்கு வழங்கின்ற நோகத்திகொண்ட பாடசாலை
Discipline ஒழுக்கம்
Dynamism உர்ட்சாகமன ஒரு வேலையில் இயங்குதல்
Dexterity விஷேட திறமைகளைகொண்ட மாணவன்
Caring Mother for your Discilined Child